Shizu Shimata also makes a return!

prologue05prologue06prologue07prologue08